Rezidenční místa - nelékaři

Výběrové řízení pro rok 2018

 

PAVLA ANDREJKIVOVÁ - LADARA s.r.o., Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05

vyhlašuje dle Dotačního programu MZ ČR  výběrové řízení na rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání pro rok 2018 v těchto oborech specializačního vzdělávání a počtech:


INTENZIVNÍ PÉČE -  2 

Na rezidenční místa do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky  střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra, radiologický asistent, zdravotní laborant) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

 

Termín pro podání přihlášky:  od 10. 7. 2018 do 25. 7. 2018

 

Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s konkrétním datem výběrového řízení. Předpokládané období výběrového řízení  srpen 2018.

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení  (k vyzvednutí  u ředitele agentury zdravotní domácí péče nebo na našich webových stránkách  nebo MZ ČR)
 • osobní dotazník  (k vyzvednutí  na adrese firmy nebo na webových stránkách nebo MZ ČR) + 1 fotografie pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se pracovníků agentury zdravotní domácí péče 
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se pracovníků agentury zdravotní domácí péče
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe

 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykové znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti
 • osobnostní předpoklady

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Ředitekství posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

 

Případné informace podá: Bc. Andrejkiv Petr, DiS. - ředitel,  tel. č.: 777121242, e-mail: reditel@ladara.eu

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo osobně předkládejte na adrese firmy: Pavla Andrejkivová - Ladara s.r.o., nejpozději do 25. 7. 2018.

 

 

 

Přihláška.xls Přihláška (formát MS Excel) 13 kB
Přihláška-nelékaři.pdf Přihláška (formát PDF) 21 kB
Osobní_dotazník.xlsx Osobní dotazník (formát MS Excel) 34 kB
Osobní_dotazník.pdf Osobní dotazník (formát PDF) 21 kB