DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Po indikaci  - ordinaci zdravotní péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a  zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne se s klientem na harmonogramu odborné i laické péče, která bude v působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.

 Je-li nutno provést v zájmu kvality poskytované domácí zdravotní péče určité úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta, například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji atp., je po dohodě s klientem přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytování domácí zdravotní péče , ale i pro pohodlí klienta.

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace klienta nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu pobytu klienta v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta, nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

 

Kdo je ošetřujícím lékařem ?

Pro účely indikace domácí zdravotní péče je ošetřujícím lékařem zejména praktický lékařpro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.  Jedná se o lékaře, kteří působí v primární péči.

Domácí péči může indikovat i odborný lékař, který o Vás pečuje v průběhu hospitalizace, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. V tomto případě se jedná o lékaře působícího v systému sekundární a terciární zdravotní péče.

Odborný lékař, který propouští klienta po hospitalizaci nebo po jednodenním operačním zákroku, či výkonu, je maximální rozsah indikace domácí péče 14 dnů. Domácí péče je v tomto případě zahájena v přímé návaznosti na den ukončení hospitalizace klienta. První a poslední den hospitalizace klienta je pro účely úhrady domácí péče z fondu zdravotního pojištění vnímán jako „půlden“.

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ  DP  - předpis  - ordinace domácí péče

 

Ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta – pacienta  i stavu jeho vlastního sociálního prostředí, ve spolupráci s naší agenturou domácí zdravotní péče vystaví pro klienta POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ  DP  pro odbornost odbornost 925 - domácí zdravotní péči na tiskopisu 06 s pořadovým číslem 1. Tento tiskopis vyplní kompletně, včetně všech požadovaných zdravotních údajů o klientovi, stupni jeho mobility a doplní další náležitosti. Na tiskopis 06 uvede příslušný typ návštěvy. V domácí zdravotní péči existují zatím čtyři typy návštěv. Jednotlivé typy se liší pouze časovým rozsahem.

V případě akutních změn zjištěných na celkovém zdravotním stavu klienta je naše  agentura domácí zdravotní péče povinna okamžitě informovat ošetřujícího lékaře, popřípadě zajistit kontakt na odpovídající formu zdravotní péče, jinak hrozí zanedbání povinné péče.

Seznam kódů zdravotních úkonů je uveden zde.